rakentamis-

määräykset

Panostajien pätevyysselvitys tiukentuu

Panostajia koskeva lainsäädäntö on uudistettu 1.9.2016 voimaan tulleella panostajalailla ja asetuksella panostajien pätevyyskirjoista.

teksti risto pesonen

kuva shutterstock

Pätevyyskirja edellyttää terveydellistä pätevyyttä työhön.

osa 5/5

Tässä tietoiskusarjassa käsitellään ajankohtaisia rakentamismääräyksiä.

Panostajalla tarkoitetaan henkilöä, joka tekee räjäytystöitä. Sekä yleisen turvallisuuden että työturvallisuuden kannalta on tärkeää, että nämä henkilöt ovat siihen ammatillisesti päteviä ja henkilökohtaisilta ominaisuuk­siltaan sopivia.

Keskeisimmät muutokset lainsäädännössä koskevat pätevyys­kirjojen myöntämistä, peruuttamista ja uusimista.

Pätevyyskirja voidaan myöntää 20 vuotta täyttäneelle henkilölle viideksi vuodeksi kerrallaan, ja sen voimassaolo päättyy hänen täyttäessään 68 vuotta.

Henkilön on pätevyyskirjan saamiseksi suoritettava panostajan kurssi kuulusteluineen sekä hankittava tietty työkokemus. Kurssin ja työkokemuksen pituus riippuvat siitä, mitä pätevyyskirjaa henkilö on hakemassa. Erilaisia pätevyyskirjoja on viisi: tehosteräjäyttäjän, nuoremman panostajan, vanhemman panostajan, ylipanostajan ja räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirjat.

Pätevyyskirja edellyttää myös terveydellistä sopivuutta työhön, mutta varsinkin henkilön muuhun sopivuuteen liittyviä määräyksiä on tarkennettu.

Uudessa laissa on nimenomainen säännös panostajalta edellytetystä käyttäytymisestä. Säännöksessä on lueteltu, millainen rikollinen tausta tai muu omaan tai toisen henkilön turvallisuuteen kohdistuva käyttäytyminen estää pätevyyskirjan myöntämisen.

Ennen pätevyyskirjan myöntämistä lupaviranomaisena toimivan Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn työsuojelun vastuualueen on hankittava hakijasta turvallisuusselvityslain tarkoittama suppeamuotoinen turvallisuusselvitys. Vaihtoehtoisesti hakijan on toimitettava itsestään turvallisuusselvitystodistus.

Voimassa viisi vuotta

Myönnetyt pätevyyskirjat ja niiden haltijat tallennetaan lupaviranomaisen ylläpitämään rekisteriin.

Lupaviranomainen voi peruuttaa pätevyyskirjan, jos panostaja ei enää täytä myöntämisen edellytyksiä tai jos henkilö rikkoo olennaisesti työturvallisuuslakia. Lisäksi kiireellisissä tapauksissa pätevyyskirja voidaan välittömästi peruuttaa väliaikaisesti.

”Se, että lainsäädännössä on nyt kuvattu asiat tarkemmin, pitäisi helpottaa lainsäädännön soveltamista niin hakijoiden kuin viranomaisten näkökulmasta. Pätevyyskirjan uusimisella viiden vuoden välein taas tavoitellaan sitä, että työtä tekisivät vain ne henkilöt, joilla on ajantasainen ammattitaito”, perustelee johtaja Antti Janas ministeriön työsuojeluosastolta.

Yrityksille aiheutuu kuluja pätevyyskirjan myöntämismaksuista, kirjan uusimisesta aiemman kymmenen vuoden sijasta viiden vuoden välein, päivän kestävän kertauskurssin maksuista sekä henkilön töistä poissaolosta.